e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

暗恨 ám hận
♦Mối oán hận ẩn giấu trong lòng. ◇Bạch Cư Dị : Biệt hữu u sầu ám hận sanh, Thử thì vô thanh thắng hữu thanh , (Tì bà hành ) Dường như riêng có một mối u buồn, oán hận (giấu kín trong lòng) phát sinh ra, Lúc này vô thanh (không có tiếng đàn) lại hơn là hữu thanh (có tiếng đàn).