e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

暗害 ám hại
♦Dùng âm mưu hãm hại người khác.