e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

景仰 cảnh ngưỡng
♦Yêu mến kính trọng, kính mộ, ngưỡng mộ.