e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

乾元 càn nguyên, kiền nguyên
♦Quẻ Kiền, tượng trưng cho Trời, nguồn gốc muôn vật. ◇Dịch Kinh : Đại tai kiền nguyên, vạn vật tư thủy, nãi thống thiên vân hành vũ thi, phẩm vật lưu hình , , , (Kiền quái , Thoán từ ) Lớn thay kiền nguyên, muôn vật bắt đầu sinh ra, bao trùm thống lĩnh thiên nhiên, mây bay mưa rơi, mọi vật lưu chuyển thành hình.
♦Niên hiệu của Đường Túc Tông (758-759).