e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

旁妻 bàng thê
♦Nàng hầu, thiếp, trắc thất.