e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

九鼎 cửu đỉnh
♦Vua Hạ Vũ sai đúc chín vạc hình tượng cửu châu , tượng trưng cho quyền nước, các đời sau truyền nhau làm quốc bảo.
♦Tỉ dụ rất nặng, rất được coi trọng. ◎Như: nhất ngôn cửu đỉnh một lời nặng nghìn cân. ◇Hoàng Đình Kiên : Thanh danh cửu đỉnh trọng (Thứ vận đáp Thúc Nguyên ).