e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

九霄 cửu tiêu
♦Chín từng mây, trên trời rất cao. § Cũng như cửu trùng , cửu thiên .