e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

救火 cứu hỏa
♦Chữa cháy. ◇Hàn Thi ngoại truyện : Tấn Bình Công chi thì, tàng bảo chi đài thiêu, sĩ đại phu văn giả, giai xu xa trì mã cứu hỏa , , , (Quyển thập ).
♦Tên khác của huỳnh hỏa trùng con đom đóm