e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

救人如救火 cứu nhân như cứu hỏa
♦Cứu người như chữa cháy, không được chần chờ chậm chạp. ◇Tiết Nhân Quý chinh Liêu sự lược : Nhân Quý đạo: "Cứu nhân như cứu hỏa." Tiền phùng Liêu binh, Nhân Quý hoành kích nhập trận, tả hữu xung đột :『.』, , .