e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

九日 cửu nhật
♦Chín mặt trời. § Thần thoại cổ nói trên trời có mười mặt trời, vua Nghiêu sai Hậu Nghệ 羿 bắn trúng chín mặt trời.
♦Tiết trùng dương, mùng 9 tháng 9 âm lịch.