e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

九族 cửu tộc
♦Chín họ, bao gồm: cao tổ, tằng tổ, tổ phụ, phụ thân, tự kỷ, nhi tử, tôn tử, tằng tôn, huyền tôn (, , , , , , , , ).