e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

改組 cải tổ
♦Sửa đổi tổ chức hoặc thay thế nhân viên. ◎Như: nội các cải tổ .