e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

九品 cửu phẩm
♦Chín bậc trong quan trật thời xưa.
♦Quan bậc thứ chín.