e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

九原 cửu nguyên
♦Nơi tha ma. § Thời Xuân Thu, cửu nguyên là chỗ quan khanh đại phu nhà Tấn để mả, về sau cứ dùng hai chữ gọi nơi tha ma. ☆Tương tự: cửu tuyền .
♦Cũng chỉ cửu châu .