e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

提高 đề cao
♦Nâng cao (trình độ, số lượng, phẩm chất, v.v.). ◎Như: đề cao công tác hiệu suất .