e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

九冬 cửu đông
♦Chín mươi ngày của mùa đông, tức mùa đông.