e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

九五之尊 cửu ngũ chi tôn
♦Chỉ ngôi vua. § Xem cửu ngũ .