e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

指鹿為馬 chỉ lộc vi mã
♦Trỏ hươu bảo là ngựa. § Ý nói làm điên đảo đen trắng, rối loạn phải trái. ◇Tần tính lục quốc bình thoại : Triệu Cao lộng quyền, chỉ lộc vi mã, khi áp quần thần , 鹿, (Quyển thượng) Triệu Cao lộng quyền, chỉ hươu bắt nói là ngựa, coi thường áp đảo các quan.