e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

指出 chỉ xuất
♦Chỉ điểm, chỉ cho thấy rõ. ◇Diệp Đình Quản : Chí "Thi thoại" trung gian hữu ngữ ý tiểu ngộ, tằng kinh chư gia chỉ xuất , (Xuy võng lục , Thạch lâm thi thoại ).
♦Đề xuất, đưa ra luận điểm hoặc cách nhìn.