e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

拜賀 bái hạ
♦Lạy mừng, kính hạ.