e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

拜火教 bái hỏa giáo
♦Đạo thờ lửa (Zoroastrianism) ở Ba Tư truyền vào Trung Quốc. § Cũng gọi là Ba Tư giáo , Hiên giáo .