e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

拜官 bái quan
♦Trao chức quan, nhậm chức. ◇Lí Kì : Lại bộ minh niên bái quan hậu, Tây thành tất dữ cố nhân kì , 西 (Tống Ngũ thúc nhập kinh ).