e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

拙荊 chuyết kinh
♦Khiêm xưng vợ mình là chuyết kinh . ☆Tương tự: chuyết thê .