e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

拙宦 chuyết hoạn
♦Vụng về trong việc làm quan, không biết đua chen. Thường dùng để tự khiêm. ◇Bạch Cư Dị : Tự tàm chuyết hoạn thao thanh quý, Hoàn hữu si tâm phạ tố sôn , (Sơ bãi trung thư xá nhân ).