e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

拙劣 chuyết liệt
♦Vụng về, kém cỏi. ◇Đỗ Bằng Trình : Tha vi tự kỉ chuyết liệt đích khẩu tài (Tại hòa bình đích nhật tử lí , Đệ nhị chương).