e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

主語 chủ ngữ
♦☆Tương tự: chủ từ .