e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

拘泥 câu nệ
♦Không biết biến thông. ☆Tương tự: câu chấp .