e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

拘文 câu văn
♦Quá câu nệ ở phép tắc. ◇Hậu Hán Thư : Tục nhân câu văn khiên cổ, bất đạt quyền chế , (Thôi Nhân truyện ).
♦Câu nệ ở lời văn. ◎Như: câu văn thất nghĩa .