e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

主要 chủ yếu
♦Quan trọng nhất. ◎Như: chủ yếu nhậm vụ . ☆Tương tự: trọng yếu , thủ yếu .
♦★Tương phản: phụ trợ , thứ yếu .