e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

折磨 chiết ma
Chiết gẫy, ma mài, chiết ma chỉ những khó khăn khổ sở phải chịu đựng. ☆Tương tự: chiết tỏa , chiết đặng .