e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

折斷 chiết đoạn
♦Bẻ gãy. ◎Như: chiết đoạn thụ chi bẻ gãy cành cây.