e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

感觸 cảm xúc
♦Tình tự phát sinh trong lòng do tiếp xúc với sự vật bên ngoài. ☆Tương tự: cảm giác , cảm tưởng , cảm thụ , cảm ứng .