e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

感佩 cảm bội
♦Cảm kích không quên. ◇Hồng Lâu Mộng : Thảng sử đắc bị bôn tẩu, hồ khẩu hữu tư, ốc ô chi ái, cảm bội vô nhai hĩ 使, , , (Đệ cửu thập tam hồi) Nếu được thu dùng sai bảo, có chỗ nương thân, thương đến phận bọt bèo, thì cảm kích đội ơn muôn vàn chẳng quên.
♦Cảm động bội phục. ◇Tô Thức : Cảm bội chi chí, bút thiệt nan tuyên , (Đáp lâm giang quân tri quân khải ) Khâm phục vô cùng, Bút mực miệng lưỡi khó mà biểu đạt hết được.