e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

愛玩 ái ngoạn
♦Thích vui chơi. ◎Như: tha thật tại thái ái ngoạn liễu, nan quái công khóa nhất trực tại thối bộ , 退.
♦Chỉ người thân cận bậc vua chúa quyền quý ưa ăn chơi đùa cợt xuồng xã (lộng thần hiệp khách). ◇Hàn Phi Tử : Tì thiếp chi ngôn thính, ái ngoạn chi trí dụng, ngoại nội bi oản, nhi sổ hành bất pháp giả, khả vong dã , , , , (Vong trưng ).
♦Yêu thích mà nghiên tập, ngoạn thưởng. ◇Hậu Hán Thư : Nhiên tính hảo độc thư, thường vi ái ngoạn , (Bắc Hải Tĩnh Vương Hưng truyện ).