e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

愛戴 ái đái
♦Yêu kính. ☆Tương tự: kính phục , kính trọng , kính ái , tôn kính , tôn sùng , ái mộ , ái hộ , ái tích , ủng đái .