e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

愛戀 ái luyến
♦Thương yêu quyến luyến. ◇Phù sanh lục kí : Tự thử nhĩ tấn tương ma, thân đồng hình ảnh. Ái luyến chi tình, hữu bất khả dĩ ngôn ngữ hình dong giả , . , (Khuê phòng kí lạc ).