e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

愛情 ái tình
♦Cảm tình thương yêu. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Nhân hữu thất tình, nãi thị hỉ nộ ưu cụ ái ố dục. Ngã khán nhĩ lục tình đô tận, duy hữu ái tình vị trừ , . , (Đỗ Tử Xuân tam nhập Trường An ).
♦Thường chỉ tình yêu trai gái. ◇Ba Kim : Tha đào túy liễu, đào túy tại nhất cá thiểu nữ đích ái tình lí , (Gia , Lục).