e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

惡夢 ác mộng
♦Mộng thấy điều đáng sợ hoặc chẳng lành. ◇Hậu Hán Thư : Kì thê sác ác mộng, hựu đa kiến quái biến , (Bành Sủng truyện ).