e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

情願 tình nguyện
♦Cam lòng, cam tâm nguyện ý. ◇Tuyên Hòa di sự : Ngã cam thụ kì khổ bất quá, tình nguyện dữ tha giai vong , (Nguyên tập ).
♦Thà cho, thà rằng. ◇Lí Quần Ngọc : Nhược giao thân ngọc thụ, tình nguyện tác kiêm gia , (Long An tự giai nhân a tối ca ).
♦Lòng mong cầu, tâm nguyện, tâm chí. ◇Tấn Thư : Nhiên nhân tâm hệ thường, bất lũy thập niên, hiếu ác vị cải, tình nguyện vị di , , , (Lưu Tụng truyện ).