e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

悲慘 bi thảm
♦Thương xót đau đớn. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Đế hậu giai hào khốc, quần thần vô bất bi thảm , (Đệ tứ hồi) Vua và Thái Hậu kêu khóc, quần thần ai cũng xót xa đau đớn.