e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

悲心 bi tâm
♦Lòng từ bi thương xót. ◇Đạo Tuyên : Nhất cực bi tâm, chửng hôn mê chi thất tính , (Diệu pháp liên hoa kinh hoằng truyền tự ).
♦Tâm tình buồn khổ. ◇Tào Thực : Liệt sĩ đa bi tâm, Tiểu nhân thâu tự nhàn , (Tạp thi ) Liệt sĩ thường nhiều buồn khổ trong lòng, Còn tiểu nhân cẩu thả buông lung nhàn dật.