e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

悲壯 bi tráng
♦Bi thảm hùng tráng. ◇Hậu Hán Thư : Thanh tiết bi tráng, thính giả mạc bất khảng khái , (Nễ Hành truyện ).