e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

悲哀 bi ai
♦☆Tương tự: bi phẫn , bi thống , bi đỗng , bi thích , bi thảm , tân toan , trầm thống .
♦★Tương phản: cao hứng , khoái lạc , hoan lạc , hoan hỉ , hỉ duyệt , hân hỉ , du khoái .
♦Buồn thương thống khổ. ◇Đỗ Mục : Giả như tam vạn lục thiên nhật, Bán thị bi ai bán thị sầu , (Ngụ đề ).