e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

德黑蘭 đức mặc lan
♦Teheran, thủ đô của nước Iran (Islamic Republic of Iran).