e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

征伐 chinh phạt
♦Đem binh đi thảo phạt. ◇Luận Ngữ : Thiên hạ hữu đạo, tắc lễ nhạc chinh phạt tự thiên tử xuất , (Quý thị ) Thiên hạ có đạo, thì việc lễ nhạc hoặc đem binh đi thảo phạt đều do thiên tử quyết định.