e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

彼蒼 bỉ thương
♦Trời xanh kia. ◇Thái Diễm : Bỉ thương giả hà cô, Nãi tao thử ách họa , (Bi phẫn ).