e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

彌勒 di lặc
♦Tên một vị Bồ Tát Phật giáo (Phạm văn: Maitreya).