e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

主上 chủ thượng, chúa thượng
♦Vua, thiên tử.