e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

強記 cường kí, cưỡng kí
Cường kí : sức nhớ mạnh. ◎Như: bác văn cường kí học rộng nhớ nhiều.
Cưỡng kí : gắng ghi nhớ. ◎Như: độc thư nhu cầu liễu giải, cưỡng kí vô ích , .