e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

庖廚 bào trù
♦Bếp, nhà bếp. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Hợp vi kí bãi, tiền khu cầm đắc đại giác lộc nhất chích, tương phó bào trù phanh tể , 鹿, (Quyển thất) Bao vây xong, chạy tới bắt được một con hươu sừng to, đem cho nhà bếp làm thịt nấu nướng.